top of page

Program

V týhle čtvrti se má bydlet, ne šmelit
s byty.

Chceme zásadní změnu bytové politiky. Praha 2 není jen pro bohaté. Prázdné byty jsou selháním obce (aktuálně cca 400 volných bytů).

 

Budeme všemi prostředky usilovat o užívání bytů k dlouhodobému bydlení a bojovat proti platformám nabízejícím krátkodobé ubytování v bytech. Byt slouží k bydlení, ne k podnikání.

Zavedeme transparentní bodový systém na přidělování sociálních bytů. Zastavíme praxi, kdy o osudu lidí v nouzi rozhoduje pouze subjektivní dojem úředníků či politiků.

 

Ochráníme místní před vystěhováním kvůli rostoucím cenám nájmů a služeb. Zastavíme nesmyslné cyklení smluv k obecním bytům na dobu určitou. Aktuálně se uzavírají opakovaně smlouvy na 1 až 3 roky, což vede ke zbytnělé byrokracii a nejistotě nájemníků.

Spustíme projekt proti ztrátě domova „Housing first – bydlení především“.

​Více zde

DVOJKA PRO BYDLENÍ

Budeme všemi prostředky usilovat o užívání bytů k dlouhodobému bydlení a bojovat proti nelegálnímu ubytovávání turistů. Byty slouží k bydlení, ne k podnikání.

 

Ochráníme místní před vystěhováním kvůli rostoucím cenám nájmů a služeb. Vytvoříme strategii přidělování obecních bytů pro podporu ohrožených obyvatel.

 

Zastavíme nesmyslné cyklení smluv k obecním bytům na dobu určitou. Aktuálně se uzavírají opakovaně smlouvy na 1 až 3 roky, což vede ke zbytnělé byrokracii a nejistotě nájemníků, kteří se už ale opakovaně osvědčili.

 

Chceme zásadní změnu bytové politiky. Praha 2 není jen pro bohaté. Prázdné byty jsou selháním obce (aktuálně cca 400 volných bytů).

 

Umožníme dostupné bydlení pro občany dlouhodobě žijící v Praze 2, kteří nedosáhnou na tržní nájem.

 

Pomůžeme především těm, kteří jsou na trhu bydlení znevýhodněni: rodinám s dětmi, seniorům a seniorkám, samoživitelům a samoživitelkám.

 

Starousedlíkům umožníme zůstat bydlet v Praze 2 i v případech, kdy se zvýší náklady na bydlení a hrozilo by jim vystěhování.

 

Nájemné v sociálních bytech stanovíme na principu neziskovosti. 

 

Zavedeme transparentní bodový systém na přidělování sociálních bytů. Zastavíme praxi, kdy o osudu lidí v nouzi rozhoduje pouze subjektivní dojem úředníků či politiků.

 

Místo prodeje volných bytů na trhu je opravíme v moderním standardu bydlení.

 

Nevyužívané nebytové prostory a kanceláře přestavíme na byty.

 

Malometrážní sociální byty pro seniory upravíme před pronájmem na bezbariérové.

 

Spustíme projekt proti ztrátě domova „Housing first – bydlení především“.

DVOJKA PRO LEVNOU A ČISTOU ENERGII

V reakci na postupující klimatickou a energetickou krizi vytipujeme v Praze 2 objekt, který by začal pokrývat svou spotřebu energie z obnovitelných zdrojů. Podpoříme vznik a rozvoj energetických komunit. 

 

Praha 2 má 18 základních škol a mohla by mít v rámci pilotního projektu i stejný počet lokálních fotovoltaických elektráren. Chceme, aby se budovy základních škol staly součástí první fáze programu energetické soběstačnosti. V další fázi by přibyly obecní domy a také bezúročné úvěry na soláry pro soukromé majitele. Čistá a levná energie je budoucnost.

 

Městská část Praha 2 většinu svých grantů určených na oblast sportu věnuje na vytápění haly Folimanka. Podmíníme další dotace změnou systému vytápění v hale směřujícímu k výraznějšímu zapojení obnovitelných zdrojů.

DVOJKA PRO ZELEŇ VE MĚSTĚ

Vysadíme stromy v ulicích, kde jen to jde, a to včetně hlavních ulic. Ulice se stromy je zdravější, atraktivnější a zvyšuje hodnotu okolí. Stromy nebudeme jen vysazovat, ale zajistíme pro ně i dlouhodobou odbornou péči.

 

Umístíme vodní prvky a pítka, fontány, jezírka na veřejná prostranství.

 

Postupně převedeme hospodaření s vodou v městských budovách na oddělení užitkové a pitné vody. Užitkovou vodu chceme využívat tam, kde není potřeba plýtvat pitnou vodou, jako je zavlažování trávníků, splachování toalet, úklidové práce, topení nebo stavební práce. Budeme podporovat vznik infrastruktury umožňující zachytávání dešťové vody a její využití pro tyto účely.

 

Podpoříme sousedské sázení a péči o rostliny a záhonky v ulicích. Zavedeme bezplatné poradenství pro městské pěstování.

 

Na místa vytipovaná společně s občany umístíme komunitní kompostéry pro individuální kompostování, v případě nevyužití kompostu zajistíme jeho svoz.

 

Podporujeme přiměřené a efektivní investice do parků. Místo nákladných a krátkodobých okrasných květin doporučujeme sázet trvalky – jsou stejně působivé, a navíc šetrnější k životnímu prostředí.

 

Tam, kde dnes nejsou, osadíme parky koši na tříděný odpad.

 

Zajistíme místa pro bezpečné grilování s veřejným grilem.

 

Budeme dbát na dodržování povolené hladiny hluku. Oslavy mohou být efektní i bez ohňostroje. Místo něj využijeme moderní technologie, které nemají negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí.

 

Omezíme světelný smog způsobený zbytečně silnými nebo nevhodnými zdroji světla.

KVALITNÍ ŠKOLY JAKO STAVEBNÍ KÁMEN OBCE

Podpoříme obecní školky a školy tak, aby nabízely stejně pestrou paletu vzdělávacích směrů jako soukromé školství.

 

Chceme metodicky podpořit vyučující a financovat jejich další vzdělávání tak, aby dostali příležitost zlepšovat své pedagogické kompetence. Jednou z důležitých oblastí rozvoje je občanské vzdělávání. Schopnost se orientovat ve společnosti a rozvíjet kritické myšlení u dospělých i dětí je v dnešní době klíčovou kompetencí.

 

Chceme zvýšit kvalitu našich škol jejich podporou v zapojování do programu jako Erasmus, kdy učitelé mohou navštívit na krátký pobyt zahraniční školu a seznámit se s moderními vzdělávacími postupy a novými výukovými metodami.

 

Zavazujeme se, že ani jedno dítě starší dvou let s trvalým pobytem v Praze 2 nebude odmítnuto do předškolního zařízení.

 

Budeme detailněji mapovat potřeby rodičů a zajistíme v případě potřeb zlepšování provozu školek v době prázdnin. Nechceme, aby se děti během prázdnin musely stěhovat z jedné školky do druhé. Chceme komfortní provoz s kvalitním pedagogickým programem, i kdyby to mělo znamenat navýšení počtu pedagogického personálu.

 

Jídelny s větší podporou radnice. Reformujeme školní stravování v Praze 2 tak, aby vysoký standard a výběr byl dostupný všem dětem ve všech školách a školkách v Praze 2. Zásadním způsobem rozšíříme výběr jídel tak, aby pokrýval větší paletu potřeb žáků a žaček ve školských zařízení – chceme zohledňovat dietetické potřeby a alergie. Kromě kvalitních bezmasých pokrmů mají být školní jídelny schopny vařit pro bezlepkové či bezlaktózové strávníky.

 

Investujeme do kuchařů a kuchařek. Čím víc je podpoříme, tím bude jídlo pro děti lepší. Budeme podporovat pravidelná školení a kurzy, a tím  poskytnout možnost se rozvíjet a sledovat moderní gastronomické trendy.

DVOJKA SOLIDÁRNÍ

Praha 2 evidovala počátkem roku 2022 dluh cca 60 000 000 Kč na nájmech a službách. Tento dluh se dělí mezi 600 dlužníků, na jednoho člověka tak vychází průměrná dlužná částka asi 100 000 Kč. Zavedeme opatření, díky kterým se dluh začne řešit včas. To je nejen prevence zadlužování, ale také prevence ztráty bydlení.

 

Navýšíme podporu terénní sociální práce. Podpoříme vznik nových kontaktních center pro drogově závislé a pro osoby bez přístřeší.

 

Zpracujeme aktuální analýzu potřebnosti sociálních služeb a cíleně nabídneme tyto služby těm, kteří je potřebují.

 

Budeme aktivně spolupracovat s neziskovými organizacemi.

 

Podpoříme péči v domácím prostředí.

 

Budeme podporovat veřejně prospěšné neziskové organizace pomocí snížených nájmů v nebytových prostorách obce systémem tzv. obecních zájmů.

 

Víme, že péče o rodinné příslušníky a blízké osoby je složitá a po všech stránkách náročná – pomůžeme neformálním pečovatelům a pečovatelkám.

 

Jak zdravotní obtíže, tak např. dlouhodobý pobyt v dětském domově zhoršují zapojení do společnosti. Podpoříme sociální podniky a chráněné dílny, které vytvářejí příležitost pro osoby zdravotně či sociálně znevýhodněné na trhu práce, ať už zvýhodněným pronájmem obecních prostor či jejich zviditelňováním na akcích pořádaných Prahou 2.

 

Seniorům dáme příležitost zůstat v užívaném bytě co nejdéle. Asistenční služby jim poskytneme v jejich přirozeném, domácím prostředí. Podpoříme osamělé seniory a seniorky – na základě plošného průzkumu jejich potřeb v oblasti bydlení, sociální a zdravotní péče.

 

Denní stacionáře a pobytové služby v domovech pro seniory maximálně přiblížíme domácímu prostředí.

 

Umožníme seniorům se kvalitně a levně stravovat.

 

Na dětských hřištích zajistíme dostatečné zastínění a možnost drobného občerstvení.

 

V rámci úřadu MČ Praha 2 a v příspěvkových organizacích obce umožníme pečujícím o malé děti a nemocné rodinné příslušníky, práci na zkrácený úvazek a bude-li to možné, i práci z domova.

 

Zajistíme místa v obecních jeslích a budeme dbát na dobrou kvalitu péče.

 

Rozšíříme služby pro ohrožené děti a mládež – podpoříme aktuálně fungující nízkoprahový klub a v případě potřeby zprovozníme další.

 

Podporujeme cirkulární ekonomiku. Zřídíme v Praze 2 re-use centrum a re-use pointy určené pro zajištění základního vybavení domácností sociálně potřebných. Zajistíme kontejnery na použité oblečení. Budeme podporovat bleší trhy, výměnné akce, bazary, abychom umožnili výměnu staršího, ale stále kvalitního zboží. Případně zajistíme jeho předání těm, kteří to potřebují.

 

Podpoříme služby rané péče pro rodiny zdravotně znevýhodněných dětí.

 

Podpoříme domácí hospicovou péči. Nabídneme kvalitní služby i v Domově s hospicovou péčí.

 

Poskytneme podporu také rodinným příslušníkům a pečujícím blízkým.

 

Na náměstí Míru, Karlově náměstí, Palackého náměstí, Vyšehradě a Folimance budeme podporovat dobročinné akce neziskových organizací.

 

Budeme pokračovat v dobrovolnickém programu a zapojíme další subjekty do projektů pomáhajících seniorům a seniorkám, dětem, lidem zdravotně a sociálně znevýhodněným.

DVOJKA SOUSEDSKÁ

Nebudeme nečinně přihlížet, jak chátrají budovy na Praze 2, jako je nádraží Vyšehrad, lázně Na Slupi, Borůvkovo sanatorium nebo Sokol Královské Vinohrady. Využijeme všechny možnosti, které k úřad k vyřešení problému má.

 

V Riegrových sadech ve spolupráci se Sokolem chceme revitalizovat atletický ovál a s podporou Magistrátu proměníme celý areál na moderní sportoviště.

 

Rozmístíme nové lavičky v ulicích a na náměstích podle potřeb obyvatel i návštěvníků nemocničních zařízení.

 

Nebudeme odvážet lavičky z náměstí Míru ani na zimu.

 

Ve dvorcích a kolem domů finančně podpoříme společné projekty majitelů domů, které dají vzniknout novým odpočinkovým zónám a místům, kde stojí za to se zastavit.

 

Nalezneme vhodná místa pro komunitní zahradničení, jako byla například komunitní Zahrada Smetanka na Praze 2.

 

Postaráme se o dostatečnou kapacitu dětských hřišť.

 

V parcích vytvoříme podmínky také pro sportovně-relaxační aktivity dospělých.

 

Prověříme využívání ploch pro volný pohyb psů pro období jaro-léto a podzim-zima.

 

Zvýšíme respekt vůči zónám, které určují, kde mají prioritu psi a kde ti, kteří chtějí trávit volný čas zcela bez psů.

 

V parcích vybudujeme místa, kde by se mohli psi napít čisté vody.

 

Vybudujeme v Praze 2 pro psy hřiště – agility park.

 

Vytvoříme mechanizmus, jak jednoduše přivolat svozové vozy na tříděný odpad, aby na ulicích nevznikaly nevzhledné skládky.

 

Budeme motivovat majitele domů, aby do domů instalovali nádoby na tříděný odpad včetně nádob na kov a bioodpad za zvýhodněné ceny.

 

Podpoříme rozmisťování občanských senzorů vzduchu a v závislosti na výsledcích měření přijímat opatření ke zlepšení kvality vzduchu.

 

Budeme setrvale podporovat dlouhodobé projekty podporující místní komunity. Přidělování obecních nebytových prostor se nebude řídit jen cenovou nabídkou, ale také prospěšností pro obec.

DOPRAVA NA DVOJCE

Doprava nesmí být zdrojem stresu, chceme zklidnění veškeré dopravy na území Prahy 2.

Zavedeme parkovací maximum. Podpoříme dostupnou sdílenou mobilitu (carsharing).

 

Zajistíme prodloužení intervalu pro chodce při přecházení magistrály.

 

Na frekventovaných místech, kde chybí, necháme vybudovat nové přechody pro chodce, včetně nových přechodů se světelnou signalizací pro Magistrálu. Zohledníme také návrhy rezidentů.

 

Zvýšíme počet zón s maximální rychlostí 30 km/hod. v rezidenčních částech Prahy 2.

 

Navrhneme a prosadíme humanizaci náměstí I.P. Pavlova a vytvoříme pěší zónu Jugoslávská.

 

Kvalitní rezidenční systém parkování, rezident musí mít přednost.

 

Ve spolupráci s rezidenty se zaměříme na kvalitnější vytipování smíšených parkovacích míst pomocí monitoringu obsazenosti.

 

Vytvoříme systém kontroly a zvýšíme její četnost, zajistíme, aby na modrých zónách v pracovní dny a také v neděli parkovali po 18. hodině pouze rezidenti.

 

Podporujeme veřejnou dopravu. Jízda veřejnou dopravou nesmí být adrenalinovým zážitkem.

 

Umístíme orientační systémy do ulic – nejbližší zastávka (počet kroků) tramvaje, metra, autobusu (včetně směrů, kterým jedou).

 

Budeme důsledně spolupracovat s Dopravním podnikem při změně tras jednotlivých linek MHD, při zařazování bezbariérových vozů apod.

 

Podporujeme výstavbu tramvajového propojení z Vinohradské ulice na Václavské náměstí a Hlavní nádraží.

 

Budeme usilovat o posílení kapacity MHD obsluhující Prahu 2. Kromě nových tras pro tramvaje i dobudování metra trasy D, které pomůže lidem pracujícím na Praze 2 zvolit alternativní způsob cesty do práce k přepravě autem.

 

Budeme prosazovat elektromobilitu i v hromadné dopravě.

 

Tranzitní doprava nemá v centru co dělat! Budeme usilovat o zklidnění magistrály. Podpoříme kroky vedoucí k přeměně magistrály na městský bulvár s nižší dopravní prostupností.

 

Podporujeme a budeme spolupracovat na co nejrychlejší dostavbě pražského okruhu.

 

Zefektivníme nastavení semaforů na Sokolské, Legerově, Anglické, Ječné a souvisejících komunikacích.

 

Zvýšíme spolupráci s Prahou 4 a Prahou 5 na tvorbě nového dopravního systému při přípravě nové tranzitní trasy přes tzv. Dvorecký most.

 

Cyklista a jeho kolo musí být v bezpečí. Kde to bude možné, zavedeme oddělené a vyhrazené pruhy pro cyklisty. Zajistí se tím bezpečí pro cyklisty samotné, chodce i motoristy. Zavedeme cykloobousměrky a ve vhodných místech rozšíříme možnosti parkování pro jízdní kola.

 

Zasadíme se o lepší vyznačení trasy pro cyklisty na náplavce.

 

Zrevidujeme dosavadní plán cyklostezek a navrhneme úpravy tak, aby vedly místy vhodnými pro cyklisty a nebyly plánovány pouze na nejširší a nejfrekventovanější komunikace.

 

Rozmístíme stojany na kola na celém území Prahy 2, do rozhodování o jejich umístění zapojíme i občany. Umístíme cyklostojany před školy a instituce zřizovaných městskou částí, které o osazení stojanu projeví zájem.

 

Nastavíme pravidla pro provoz sdílených prostředků (kola, koloběžky) v Praze 2. Zavedeme systém vyhrazeného stání pro tyto prostředky v dostatečné hustotě stání, což přispěje k bezpečnému pohybu všech po komunikacích i chodnících (inspirace: systém Cyril v MČ Praha 3).

 

Budeme trvat na aktivní spoluúčasti Prahy 2 při vytvoření strategického plánu rekonstrukcí komunikací.

 

Praha 2 se musí aktivně podílet na přípravě plánu rekonstrukcí komunikací na svém území i v případě, že jsou tyto realizovány hl. městem Prahou nebo některou z jeho společností (vodovody, kanalizace a podobně).

 

Zveřejníme s předstihem dlouhodobý plán rekonstrukcí tak, aby se do něj mohly zařadit i drobné zásahy do komunikací a chodníků, které potřebují provést soukromé firmy nebo majitelé domů (vedení optických kabelů, opravy přípojek apod.).

 

Při výběru chodníků, které budou zařazeny do plánu oprav, budeme pracovat s podněty občanů.

DVOJKA BEZPEČNÁ

Podpoříme místní působnost jednotlivých strážníků a jejich častou fyzickou přítomnost zejména, ale nejen na rizikových místech.

 

V činnosti městské policie budeme klást důraz na prevenci a řešení konkrétních bezpečnostních problémů na základě analýzy dat o přestupkové a trestné činnosti.

 

Vylepšíme nehostinná zákoutí, kde se nyní lidé necítí bezpečně.

 

Podpoříme školní preventivní programy pro boj se šikanou a konzumací drog.

 

Zohledníme potřeby mládeže na území Prahy 2 v grantové politice. Potřeby zjistíme moderovanou diskuzí.

 

Podpoříme projekty, které dětem a mládeži dávají zajímavou alternativu pro trávení volného času, jako jsou např. aktivity Domů dětí a mládeže (nízkoprahové centrum, kroužky, cenově dostupné tábory a víkendové pobyty).

 

Zavedeme světelnou signalizaci na nebezpečných přechodech. Prodloužíme délku zelené na semaforu pro chodce tak, aby nebyl nucen překonávat frekventovanou ulici sprintem.

 

V nedostatečně osvětlených zónách se zaměříme na zavedení či rozšíření veřejného osvětlení.

 

Posílíme ostrahu parků zejména ve večerních a nočních hodinách.

DVOJKA KULTURNÍ

Vytvoříme umělecké centrum (HUB) pro volnou tvorbu a začínající tvůrčí projekty různých uměleckých žánrů. Přednostně prověříme možnosti využití některého z prázdných objektů na Praze 2 a zřízení HUBu v jejich prostorách. Nastavíme grantové podmínky a vytvoříme manuál, který usnadní žadateli překonat administrativní zátěž. Vhodným objektem by bylo také nádraží Vyšehrad či lázně na Slupi, pokud se tyto objekty podaří vykoupit a zachránit.

 

Zavedeme s měsíční frekvencí setkávání radního pro kulturu, sport a občanské aktivity se zástupci z řad umělců, kulturních institucí a aktivních občanů nad jejich náměty a projekty k veřejné diskuzi. Jsme přesvědčeni, že živý dialog je cestou k živé kultuře městské části.

 

Pro kvalitní umění vznikne nový prostor v místech upravených na základě studie humanizace okolí magistrály Jana Gehla. Umělce oslovíme formou veřejné soutěže.

 

Provedeme inventuru stavu památek a děl ve správě městské části a navrhneme harmonogram a rozsah oprav.

 

Zřídíme kulturní portál a mapu kulturních akcí distribuovanou na veřejná místa Prahy 2, aby bylo snadné objevovat stále nová místa a zájemci o kulturu k ní našli snadno cestu.

 

V Praze 2 žije 20 % lidí, kteří se nenarodili v České republice. Budeme aktivně podporovat mezikulturní setkávání. Příležitost k tomu dá například festival kultur zahrnující poznávání kulturních tradic jiných národů.

DVOJKA OTEVŘENÁ A TRANSPARENTNÍ

Budeme zveřejňovat podrobné zápisy z jednání Rady městské části, včetně důvodových zpráv a jmenovitého hlasování členů rady k jednotlivým usnesením (při respektování zákona o ochraně osobních údajů).

 

V zápisech z jednání zastupitelstva zveřejníme i důvodové zprávy k jednotlivým usnesením (při respektování Zákona o ochraně osobních údajů).

 

Při obsazování komisí a výborů budeme preferovat především odbornost či zkušenost s danou problematikou, oslovíme případně i nestraníky.

 

Zajistíme online stream ze zasedání zastupitelstva Prahy 2 a jeho archivaci.

 

Budeme vydávat moderní a atraktivní Noviny Prahy 2, které budou mít i uživatelsky přívětivou on-line mutaci.

 

V rámci grantové a dotační politiky podpoříme zejména aktivity místních občanů, spolků a sdružení. Podporovat chceme především dlouhodobé projekty, které se osvědčily, ale i nové neotřelé nápady.

 

Zavedeme participativní rozpočtování s účastí občanů při rozhodování o využití části finančních prostředků.

 

K podání nabídky na veřejnou zakázku přímo oslovíme vždy minimálně pět firem, se kterými měla městská část v minulosti pozitivní zkušenost z hlediska kvality odvedené práce.

 

Budeme současně nad rámec zákona zveřejňovat oznámení o zadávacím řízení i u zakázek malého rozsahu na Profilu zadavatele a webu Úřadu městské části.

 

Prodloužíme termín od zveřejnění výzvy k podání nabídky do uzávěrky podání na minimálně 15 dní, abychom umožnili účast v soutěži o zakázku většímu počtu uchazečů.

 

Budeme využívat e-aukcí u zakázek nadlimitních, podlimitních i malého rozsahu, aby se omezila možnost kartelové dohody mezi uchazeči.

 

Zvážíme možnost zrušení výběrového řízení vždy v těch případech, kdy se přihlásí nebo po vyřazení ostatních nabídek zůstane v soutěži o veřejnou zakázku pouze jeden uchazeč.

DVOJKA PEČUJE O OBECNÍ MAJETEK

Správa nemovitostí Praha 2 a.s. se zaměří především na kvalitní správu a běžnou údržbu bytových domů a školních budov. Posílíme klientský přístup k nájemcům.

 

Provedeme důslednou stavebně-technickou evidenci obecního majetku, zejména bytového fondu.

 

Vytvoříme možnost on-line přístupu nájemníka k evidenci bytu – přehled úhrad, termíny pravidelného servisu zařizovacích předmětů, atd.

 

Zavedeme pravidelné kontroly bytových domů na místě příslušným technikem 2x měsíčně, případně průběžně prostřednictvím nového institutu domovníka.

 

Urychlíme opravy a pronajímání volných bytů navýšením objemu finančních prostředků určených na tyto opravy s využitím části peněz získaných v rámci tzv. “privatizace” obecních domů a bytů v minulých letech.

 

Budeme podporovat společensky prospěšné aktivity prostřednictvím snížených nájmů v nebytových prostorech jako tzv. obecní zájem.

 

Při plánování rozsáhlejších investičních akcí důsledně vyhodnotíme i finanční dopad na rozpočet v příštích letech (péče a údržba).

 

Posílíme transparentnost zadávacích a hodnotících řízení.

 

U veřejných zakázek budeme postupovat dle zásad v kapitole “Dvojka otevřená a transparentní”, přičemž využijeme výhradně elektronické aukce.

 

Správa parků a veřejné zeleně zůstane v gesci Odboru životního prostředí úřadu MČ Praha 2.

 

Zachováme systém najímání specializovaných firem pro údržbu i ostrahu parků na základě veřejné zakázky.

 

Při plánování rozsáhlejších investičních akcí (revitalizace parků) důsledně vyhodnotíme i finanční dopad na rozpočet v příštích letech (péče a údržba).

bottom of page